Saturday, May 18, 2013 0 Comment Here

SAFINAH 7 (Shalat 3)

(Pasal Sepuluh)

Dalam kalimat tasyahud terdapat dua puluh satu harakah (baris) tasydid, enam belas di antaranya terletak di kalimat tasyahud yang wajib di baca, dan lima yang tersisa dalam kalimat yang menyempurnakan tasyahud (yang sunah dibaca), yaitu:
1. “Attahiyyat”: harakah tasydid terletak di huruf “Ta’”.
2. “Attahiyyat”: harakah tasydid terletak di huruf “Ya’”.
3. “Almubarakatusshalawat”: harakah tasydid di huruf “Shad”.
4. “Atthayyibaat”: harakah tasydid di huruf “Tha’”.
5. “Atthayyibaat”: harakah tasydid di huruf “ya’”.
6. “Lillaah”: harakah tasydid di “Lam” jalalah.
7. “Assalaam”: di huruf “Sin”.
8. “A’laika ayyuhannabiyyu”: di huruf “Ya’”.
9. “A’laika ayyuhannabiyyu”: di huruf “Nun”.
10. “A’laika ayyuhannabiyyu”: di huruf “Ya’”.
Wednesday, May 1, 2013 0 Comment Here

SAFINAH 6 (Shalat 2)

(Pasal Lima)

Syarat takbirotul ihrom ada enam belas, yaitu:
1. Mengucapkan takbirotul ihrom tersebut ketika berdiri (jika sholat tersebut fardhu).
2. Mengucapkannya dengan bahasa Arab.
3. Menggunakan lafal “Allah”.
4. Menggunakan lafal “Akbar”.
5. Berurutan antara dua lafal tersebut.
6. Tidak memanjangkan huruf “Hamzah” dari lafal “Allah”.
7. Tidak memanjangkan huruf “Ba” dari lafal “Akbar”.
8. Tidak mentaysdidkan (mendobelkan/mengulang) huruf “Ba” tersebut.
9. Tidak menambah huruf “Wawu” berbaris atau tidak antara dua kalimat tersebut.
10. Tidak menambah huruf “Wawu” sebelum lafal “Allah”.
Tuesday, April 30, 2013 0 Comment Here

SAFINAH 5 (Shalat 1)

(BAB III)
“SHALAT”

(Pasal Satu)

Penjelasan Tentang Udzur( ) sholat:
1. Tidur .
2. Lupa.

(Pasal Dua)

Syarat sah shalat ada delapan, yaitu:
1. Suci dari hadats besar dan kecil.
2. Suci pakaian, badan dan tempat dari najis.

0 Comment Here

SAFINAH 4 (Thaharah 3)

(Pasal Sebelas)

Sebab – Sebab yang membolehkan tayammum ada tiga hal, yaitu:
1- Tidak ada air untuk berwudhu`.
2- Ada penyakit (yang mengakibatkan tidak boleh memakai air.)
3- Ada air hanya sekedar mencukupi kebutuhan minum manusia atau binatang yang muhtaram .
Wednesday, April 24, 2013 0 Comment Here

SAFINAH 3 (Thaharah2)

(Pasal Enam)

Yang mewajibkan mandi ada enam perkara, yaitu:
1- Memasukkan kemaluan (kepala dzakar) ke dalam farji (kemaluan) perempuan.
2- Keluar air mani.
3- Keluar darah haidh [datang bulan].
4- Keluar darah nifas [darah yang keluar setelah melahirkan].
5- Melahirkan.
6- Mati.

(Pasal Tujuh)

Fardhu–fardhu (rukun) mandi yang diwajibkan ada dua perkara, yaitu:
1- Niat mandi wajib.
2- Menyampaikan air ke seluruh tubuh dengan sempurna.
0 Comment Here

SAFINAH 2 (Thaharah)

(BAB II)
Penjelasan Tentang Thoharoh

(Pasal Satu)

Adapun tanda-tanda baligh (mencapai usia remaja) seseorang ada tiga, yaitu:
1. Berumur lima belas tahun bagi seorang laki-laki atau perempuan.
2. Bermimpi (junub) terhadap laki-laki dan perempuan ketika melewati sembilan tahun.
3. (Keluar darah) haidh bagi perempuan sesudah berumur sembilan tahun .
0 Comment Here

SAFINAH 1 (Aqidah)

TERJEMAH KITAB SAFINAH
Karya: Sheikh Abdullah bin Saad bin Sumair al-Hadhrami

Diterjemahkan Oleh: 
Ahmad Wasim, S.Agبسم الله الرحمن الرحيم

(Muqoddimah)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
. Segala puji hanya kepada Allah Tuhan semesta alam, dan kepadaNya jualah kita memohon per-tolongan atas segala perkara dunia dan akhirat. Dan shalawat serta salamNya semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW Penutup para nabi, juga terhadap keluarga, sahabat sekalian. Dan tiada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Perkasa.
 
;